wichaya

Download

GCam_7.2.010_Urnyx05-v2.2_Wichaya_Salt2_V1.6.apk
06/03/2020 com.qualcomm.saltproject2
Download
GCam_7.2.010_Urnyx05-v2.2_Wichaya_ASUS_V1.6.apk
06/03/2020 com.asus.snapcam
Download

Changelog